zaterdag, november 23, 2002

Leu, wak toch letst heb zeen! Bie dat televiesieprogrammaaa Idols! De leu hier int darp proat der nog oaver!
Ie mut wa de Rielplayert hebbn drejn op oene kompjoeter. Moar dit is een echte boer noar mien harte!

Loat Goan! (moar niet in de bokse)

maandag, november 18, 2002

Ach, ik wet alns nig hemoal precies meer, moar höwn hek nig, bökert ongetwiefeld, want ie wet hoe ak bin ak stevvig dreunk'n heb, dan wil ik aait geern leef doon tegn de mèèkes, maarjah, mien vaa zeer 't vrogger aait ah: "Hennek, ie wet gen moat te hooln, ai woar met gangs bint". En doar hef he geliek an. A'k eenmoal an't bökker bin, en zeekr a'k flink dreunkn heb, dan zal dat wicht 't wet'n ok. En geneutn hef zee wah, al vedan schreewn he um mear. Good dat oons barend aait nen paar biertjes veur mie opziet zet met zoiets, want onmeunig, wat krie'j doar nen dös van, dat gestek.